Avaluació

Comprova el que has fet i quina valoració té:

 Qüestions  SÍ (1 punt)  A MITGES (0,5 punts)  NO (0 punts)
Has treballat en grup?
Has consultat tots els enllaços que t’hem proporcionat?
Has completat la línia del temps?