Avaluació

Comprova el que has fet i quina valoració té:

 
 Qüestions  SÍ (1 punt)  A MITGES (0,5 punts)  NO (0 punts)
Has treballat tot tenint en compte les orientacions que t’ha dit el/la profesor/a?      
Has consultat tots els enllaços que t’hem proporcionat?      
Li has dedicat prou temps per tal de fer bé la tasca?